O projekcie

Przedmiotem projektu jest realizacja kompleksowych działań z zakresu rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze Miasta Sierpca. Działania te polegają na zakupie infrastruktury służącej prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów, zarządzaniu projektem integralnie związanym z procesem jego wdrożenia oraz uzupełniająco – z przeprowadzeniem działań towarzyszących w postaci kampanii promującej selektywną zbiórkę odpadów u źródła.

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego: ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom (poprawa jakości wód gruntowych). Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele bezpośrednie: zmniejszenie ilości odpadów składowanych bezpośrednio na składowiskach odpadów, zwiększenie ilości surowców wtórnych odzyskiwanych ze strumienia odpadów przekazywanych do instalacji do ich unieszkodliwiania. Celem dodatkowym projektu jest minimalizowanie ilości odpadów zdeponowanych w środowisku i kreowanie pozytywnego wizerunku procesu gospodarki odpadami.

Do celów szczegółowych realizacji projektu należą: zapewnienie skuteczności działania w wyniku objęcia projektem jako użytkowników ostatecznych, wszystkich mieszkańców miasta Sierpc, umożliwienie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów jak największej grupie ludności, zwiększenie ilości odpadów poddawanych segregacji na wczesnym etapie zagospodarowania (przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału odpadów zmieszanych), zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi.

Systemem selektywnej zbiórki odpadów będzie objęty cały obszar Miasta Sierpc (1 860 ha) i wszyscy jego mieszkańcy (przyjęto: 15 000 osób wobec 18 544 osób zameldowanych, ze względu na niekorzystne saldo migracji). Oznacza to, iż projektem zostanie objętych powyżej 50% ludności Miasta. System zakłada zbiórkę selektywną 14 frakcji wyselekcjonowanych odpadów, w ramach bezpośredniej zbiórki u źródła, jak i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wartość ta będzie osiągnięta do dnia zakończenia realizacji projektu.

Projekt nie przewiduje bezpośrednio tworzenia nowych miejsc pracy. Wnioskodawcą i podmiotem realizującym projekt jest Gmina Miasto Sierpc – wspólnota samorządowa. Oprócz działań stricte inwestycyjnych, działania w ramach projektu przewidują przeprowadzenie promocyjnej akcji edukacyjnej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów, obejmującej narzędzia takie jak plakaty, ulotki i foldery, stworzenie strony internetowej poświęconej segregacji, zamieszczenie artykułu w prasie lokalnej, produkcję i emisję audycji telewizyjnej związanej z segregacją oraz działania szkoleniowe na rzecz młodszej grupy mieszkańców, przeprowadzane bezpośrednio w szkołach.

Projekt jest wykonalny pod względem technicznym, organizacyjnym, prawnym i finansowym. Ponadto jest zagwarantowana jego trwałość w okresie 5 lat od daty zakończenia finansowej realizacji. Pod względem finansowym jest on nieopłacalny, nie przynosi dochodów dla Wnioskodawcy, ale generuje korzyści społeczno-ekonomiczne uzasadniające jego wdrożenie. Jest on realizowany w ramach pomocy de minimis, ze względu na specyfikę rozwiązania organizacyjnego procesu świadczenia usług publicznych w zakresie odbioru odpadów. Nie oddziaływuje on negatywnie na środowisko naturalne, przyczynia się natomiast do jego ochrony.

Całkowite nakłady na realizację projektu wynoszą 326.418,00 PLN, a całkowite wydatki kwalifikowane projektu wyniosą 312.888,00 PLN. Wielkość dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych, co stanowi kwotę 265.954,80 PLN. Wnioskodawca zapewnia wkład własny w wysokości 60.463,20 PLN

Selektywna Sierpc