Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 1.

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwane dalej PSZOK.

§ 2

 1. PSZOK czynny jest w każdą środę miesiąca od 7:00 do 17.00, pozostałe dni robocze tygodnia od 7.00 do 15.00.
 2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.

§ 3

 1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane, wytworzone odpady i dostarczone przez mieszkańców miasta Sierpca.
 2. W PSZOK-u zbierane są i przyjmowane tylko i wyłączniewskazane poniżej odpady:
  1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  2. Zużyte baterie i akumulatory,
  3. Przeterminowane leki,
  4. Chemikalia,
  5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  6. Odpady budowlane i rozbiórkowe do 30kg,
  7. Zużyte opony samochodowe,
  8. Papier,
  9. Szkło,
  10. Metale,
  11. Metale sztuczne,
  12. Opakowania wielomateriałowe.

§ 4

 1. Przywiezione odpady powinny być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne przemieszczenie do urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK-u przez dostarczającego odpad bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.
 2. Wjazd na teren PSZOK-u jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem pracownika Punktu.
 3. Pracownik Punktu przy braku możliwości sklasyfikowania przywiezionego odpadu, może odmówić przyjęcia odpadu do Punktu.

§ 5

 1. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
 2. Odpady budowlane zapakowane i zawiązane w worku.
 3. Każdorazowo dostarczenie odpadu przez mieszkańca do PSZOK-u będzie potwierdzone wystawieniem karty przekazania odpadu przez pracownika Punktu.

§ 6

Na terenie PSZOK dzieci do lat 12 mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej. 

§ 7

Osoby przebywające na terenie PSZOK-u zobowiązane są do:

 1. Przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
 2. Zachowanie wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia, palenia papierosów.
 3. Stosowanie się do ogólnych zasad BHP.

                                                                                  Telefon kontaktowy: 24 275-55-35 wew. 37

Kontakt w sprawie przyjęcia odpadów – budynek w środku placu, pierwsze drzwi po prawej stronie.

Selektywna Sierpc